چراغ دنده عقب سال های سال است که بر تمامی وسائل نقلیه موتوری زمینی اجباری شده است. خ<اه بر اساس استانداردها، یک عدد باشد یا دو عدد بصورت قرینه، وجود این چراغ کاملا ضروری و اجباری است. دلیل آن نیز بسیار واضح است. روشن شدن این چراغ به معنای زنگ